USA struntar i sina åtaganden som FNs värdland

USA uppfyller inte sina åtaganden som FNs värdland utan hindrar vissa medlemsländers officiella delegationer att delta i FNs arbete. Till dem hör Kuba, vars FN-ambassadör Oscar Leon protesterade. Det finns inte någon laglig grund för USA att begränsa medlemsländernas företrädare tillgång till lokaler och aktiviteter i FN-byggnaden.

Han krävde att FN-ländernas förbindelsekommitté med värdlandet USA ska framhålla att Washington måste respektera FN-stadgan, Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och FN-överenskommelsen om medlemmarnas rättigheter och diplomatiska immunitet.

Kuba har inte informerats och inte kunnat delta i medlems- och expertmöten, och ett par av Kubas företrädare har förvägrats ackreditering.

Kubas FN-ombud får inte röra sig utanför Manhattan, vilket allvarligt hindrar dem att fullgöra sina uppdrag och försvårar deras möjligheter att hitta bostad för sina familjer, samtidigt som USA tar sig friheten att godtyckligt utvisa dem, trots det åtagande som var villkor för att FNs säte skulle förläggas till New York, dvs att alla medlemsländer ska kunna delta och röra sig fritt i New York.

Abel Gonzalez Alayon, 20200227
Översättning Eva Björklund