Brev till utrikesminister Margot Wallström – Stoppa tortyren!

Föreningen IrakSolidaritet:

Ansvar: JA – Straffrihet: NEJ
Vad tänker regeringen göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas till ansvar?

Utrikesminister Margot Wallström

Nyligen har senatens underrättelseutskott i USA publicerat en sammanfattning av CIA:s tortyrprogram. Publiceringen hade länge fördröjts. Den väcker återigen de rättmätiga folkrättsliga kraven att ansvariga för brott mot folkrätten ska ställas till ansvar.
De exempel på tortyr som beskrivs i rapporten är mer än tillräckligt för fällande domar. Ändå utgör de bara en del av den tortyr som människor utsattes för i Irak, i Afghanistan och på andra ställen. Abu Ghraib är bara toppen på isberget.

Stoppa tortyren!
Ansvar: JA – Straffrihet: NEJ

Den uppmaningen riktar två före detta biträdande FN-generalsekreterare och FN:s humanitära samordnare Ha ns von Sponeck och Denis Halliday och de uppmanar USA:s regering att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas.

Föreningen IrakSolidaritet ställer nu frågan till dig och Sveriges regering: Vad tänker ni göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas inför rätta, rättvisa skipas och folkrätten upprätthållas?

Kommer Sveriges regering att i FN och andra internationella sammanhang aktivt verka för att så sker?

Uppropet
Den 9 december 2014 släppte den amerikanska senaten sin rapport om CIA:s tortyr. Undersökningen bekräftade vad som har varit känt i hela världen i många år: att USA:s CIA och av USA outsourcade nationella myndigheter i Europa, i Mellanöstern och på andra håll har varit inblandade i en mängd olika former av tortyr.

Övertygande bevis har framkommit, särskilt sedan början av kriget i Afghanistan 2001, genom utredningar av Europaparlamentet och nationella rättsliga myndigheter, samt två större rapporter som den schweiziske senatorn Dick Marty lämnade under 2006 och 2007 till Europarådet, om hemliga CIA-fängelser i Europa, i Mellanöstern och på andra håll.

Den amerikanska senatsrapporten klargör att grym, förnedrande och omänsklig behandling av fångar från CIA och dess samarbetspartners har genomförts kontinuerligt. Sådan behandling kan inte motiveras på något sätt, även om USA:s regerings reservationer vid undertecknandet av FN:s tortyrkonvention 1994 beaktas.

CIA-personal och andra har uppsåtligen medverkat i genomförande av exekutiva order och direktiv och därigenom brutit mot FN:s tortyrkonvention och Genèvekonventionen III. Därigenom har de begått allvarliga brott för vilka de måste ställas till svars.

FN:s särskilda representant för terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter, Ben Emmerson QC, har påmint om att ”tortyr är ett brott med universell jurisdiktion”.

FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raad al-Hussein, har sagt att det är ”kristallklart” enligt internationell rätt att USA, som ratificerat FN:s konvention mot tortyr 1994, nu är skyldigt att utkräva ansvar. Han tillade vidare: ”Om de beordrat, underlättat eller begått tortyr, erkänt som ett allvarligt internationellt brott, kan de inte bara ges straffrihet på grund av politisk opportunism”.

USA:s president Obama måste vara medveten om att underlåtenhet att ställa förövarna till svars är en seger för straffrihet och kommer att ha långtgående konsekvenser för den globala säkerheten.

Vi, undertecknare från alla delar av världen, uppmanar därför USA:s regering och dess justitieminister att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas.

Stockholm 150121
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se