Ekonomiska sanktioner dödar

FNs Råd för Mänskliga Rättigheter fördömer ekonomiska sanktioner som brott mot mänskliga rättigheter.
Oberoende experten Mr Livingstone Sewnyas rapport om sanktioner mot Venezuela och Ecuador 2018.

Förenta Nationerna:
Trettionionde sessionen 10–28 september 2018. Dagordningspost 3:
Främjande och skydd av alla mänskliga rättigheter, civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, innefattande rätten till utveckling.
Den oberoende experten, Mr Livingstone Sewnyas rapport om främjande av en demokratisk och rättvis internationell ordning och hans uppdrag angående Venezuelas Bolivarianska Republik och Ecuador.

Utdrag ur den oberoende expertens
Fullständiga rapport angående sanktionernas medicinska följder.

36. Effekterna av de sanktioner som införts av presidenterna Obama och Trump, samt Kanadas och Europeiska Unionens ensidiga åtgärder, mot Venezuelas Bolivarianska Republik och mot Ecuador, har direkt och indirekt förvärrat bristen på mediciner som insulin och antiretrovirala läkemedel. I den utsträckning ekonomiska sanktioner har orsakat förseningar i distributionen och därmed bidragit till många dödsfall bryter de länder som inför dem mot de mänskliga rättigheterna.
Dessutom kan sanktionerna vara brott mot mänskligheten enligt artikel 7 i Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen. En utredning av domstolen skulle vara påkallad, men domstolens geopolitiska undergivenhet kan förhindra detta.

37. Moderna ekonomiska sanktioner och blockader är jämförbara med medeltida belägringar för att tvinga stadsbefolkningar att ge upp. Det tjugoförsta århundradets sanktioner försöker få inte bara en stad utan suveräna länder på knä. En skillnad är kanske också att under 21 århundradet ledsagas sanktionerna av ”falska nyheter”, aggressiv PR och en falsk människorättsretorik, för att ge intrycket att ”målet” för de kriminella åtgärderna ”helgar medlen”. Det finns inte bara en horisontell juridisk världsordning som styrs av FN-stadgan och dess principer om suverän jämlikhet, utan också en vertikal världsordning som avspeglar hierarkin i ett geopolitiskt system där dominerande stater använder sin militära och ekonomiska makt i sitt förhållande till världen. Det är detta geopolitiska system som frambringar geopolitiska brott, hittills i total straffrihet. Det rapporteras att USA för närvarande utbildar utländska advokater i hur de ska stifta lagar för att införa ytterligare sanktioner mot Bolivarianska Republiken Venezuela i ett försök att krossa Venezuelas statliga institutioner.

38. Venezuelas Centralbank har informerat den oberoende experten om att sanktionerna, förutom att hindra tillgången till extern finansiering och internationella betalningar, påverkar den nationella produktionsapparatens kapacitet, vilket resulterat i att utbudet av lokala varor och tjänster minskat. Under senaste ett och ett halvt år hade banken upplevt svårigheter med internationella banker: från tidigare totalt 33 fungerande bankkonton hade Venezuela för närvarande 14, och de fungerar under ett godtyckligt system, med många begränsningar som resulterar i operativa begränsningar, främst gällande offentliga skuldbetalningar. Problemen har förvärrats, främst med Citibank, Commerzbank och Deutsche Bank, som för närvarande endast hanterar offentliga skuldbetalningar. Situationen har hindrat den offentliga sektorns betalningar av livsmedel och läkemedel. Ensidiga tvångsåtgärder och finansiella blockader har bevisligen förvärrat den ekonomiska krisen och orsakat arbetslöshet och utvandring till bland annat till Colombia, Brasilien och Ecuador.

39. De ekonomisk kvävningsåtgärderna är jämförbara med dem som redan utövats mot Demokratiska Folkrepubliken Korea, Nicaragua och Syrien. I januari 2018 skrev Financial Times och The Independents Mellanösternkorrespondent Patrick Cockburn, om sanktionerna mot Syrien:

Det förutsätts vanligtvis att livsmedel och medicinsk utrustning tillåts levereras fritt och de ekonomiska och andra reglerande hinder som gör det omöjligt att leverera dem nämns inte. Ett exempel på detta är de omänskliga sanktionerna som USA och EU införde mot Syrien riktade mot president Bashar al-Assad för att få bort honom från makten. De har helt misslyckats med detta, men en intern FN-rapport som läckte ut 2016, visar alltför övertygande vilka effekterna blir av att blockera internationella biståndsorgans leveranser. De blockerade länderna kan inte importera stödet eftersom banker och kommersiella företag inte vågar riskera bestraffning för att de haft något att göra med Syrien. I rapporten citeras en europeisk läkare som arbetar i Syrien och säger att ”den indirekta effekten av sanktioner … gör importen av medicinska instrument och annan medicinsk utrustning oerhört svår, nära omöjlig”.
Kort sagt: Ekonomiska sanktioner dödar.