SVERIGES FREDSRÅD​ 2020-21. Verksamhetsplan.

Sveriges Fredsråd arbetar sedan starten 1946 för att sprida information och stärka opinionen för fred och nedrustning, utan band till parti eller religion. Kampen mot kärnvapen har från starten löpt som en röd tråd genom vårt arbete och förenat oss med en världsomfattande rörelse. Den har lett till olika avtal om begränsningar och nedrustning, och i oktober 2016 till att FN:s generalförsamling antog en resolution med sikte på att uppnå ett internationellt avtal om förbud mot kärnvapen. Men regeringen har vägrat ratificera avtalet, som blir lag i januari 2021 eftersom 50 stater har ratificerat. SFR måste också uppmärksamma den fara som värdlandsavtalet med NATO innebär för Sverige särskilt med beaktande av den enligt många överdrivna propagandan mot Ryssland som krigshot i ett nytt kallt krig. Under verksamhetsåret prioriteras opinionsarbete för att Sverige ska ratificera FN:s kärnvapenavtal och för att Sverige lämnar värdlandsavtalet och det ensidiga, nära samarbetet med enbart NATO och USA och i realiteten vara utanför militära stormaktsallianser och -avtal.

Ökad risk för kärnvapenkrig
Den militära upprustningen omfattar också utveckling av nya kärnvapen, och USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal, vilket ökar risken för kärnvapenkrig. Sveriges allt närmare samarbete med militäralliansen NATO, fordrar att Fredsrådet särskilt uppmärksammar kampen mot kärnvapnen. Sverige måste ratificera FN-avtalet på samma sätt som Sverige medverkat till förbud mot andra massförstörelsevapen. Dock gick Nobels fredspris 2017 till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

Europeiska unionen
Vi ser också med stor oro på att 21 av EU:s 27 medlemsstater ingår i NATO, på Lissabonfördragets gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och på EU:s tilltagande militarisering genom det så kallade ”permanenta, strukturerade samarbetet”, PESCO, som Sverige anslutit sig till. Dessa åtaganden innebär inte bara att Sverige får utomordentligt svårt att hävda den neutralitet i krig ”som tjänat oss så väl”, utan kan också direkt dra in Sverige i krig. De har också medfört redan beviljade och nyligen dessutom höjda krav på försvarsanslag på stora belopp, miljarder som bättre kunde användas för att förhindra kriser och krig, till social välfärd och till att stoppa de klimatförändringar som inte bara kan medföra katastrofer utan också öka krigsriskerna.

Mellanöstern
Nya ansträngningar är nödvändiga för att få stopp på de långvariga och komplicerade krigen i Mellanöstern med dess terrororganisationer. Dessa krig är främst en följd av USA:s folkrättsvidriga politik för att med krig, och på andra sätt få kontroll över länder som Irak, Libyen (via Nato) och Syrien (via allierade och terrorister) i strid med nationell självständighet. Detta har lett till minst två miljoner döda, flera miljoner skadade eller på flykt, bl.a. till Sverige.

Militarismen och klimatet
Militarismen och krigen, vapnen och övningarna förstör marker och växtlighet, förstärker klimatkrisen och svarar för koldioxidutsläpp som är större än de flesta enskilda ländernas. Bara USA-militärens koldioxidutsläpp är större än Sveriges. Den direkta krigföringen med bombningar och artillerield förstör ömtåliga ekosystem. Mot bakgrund av detta finns starka skäl att påtala militarismens betydelse i klimatkrisen, och även att söka samarbete med ”klimatorganisationer” i frågor av gemensamt intresse.

Främja och stärka samarbete för fred och nedrustning
Sveriges Fredsråd samlar i sig en rad fredsorganisationer som medlemmar. Styrelsen består av företrädare för dem samt av enskilda medlemmar, som ofta är verksamma i olika andra organisationer. Arbetet utgår från våra medlemsorganisationer, men också andra fredsorganisationer inbjuds till möten och samarbete. Våra arbetsformer ska medverka till att fler fredsorganisationer och enskilda blir medlemmar i Sveriges Fredsråd och till engagemang i fredsrörelsen. Sveriges Fredsråd deltar i arbetet på nedrustning genom internationella avtal. Utländska militära styrkor ska dras tillbaka från ockuperade områden. Utländska militärbaser ska avskaffas. Vi uppmärksammar krigsförberedelser till rymden. Allt arbete för att främja fredliga lösningar på konflikter och för att FN-stadgan följs ska stödjas.

Internationella kontakter 
Sveriges Fredsråd ska hålla kontakt och samarbeta med fredsråd i andra länder och med andra internationella fredsorganisationer samt stärka det nordiska samarbetet mellan olika fredsfrämjandet grupper. Fredsrådet ska söka samarbete med fredsråd i Mellanöstern, till exempel fredsråden i Irak och Egypten, som bildades på 40-talet. Fredsrådet ska också medverka till bildandet av nya fredsråd i länder i företrädesvis Afrika och Asien där intresse finns för att bilda sådana.
Kontakter mellan världens fredsrörelser stärker oss och vi lär av varandra. I detta syfte är Sveriges Fredsråd medlem i Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space samt International Peace Bureau IPB och No to war – no to Nato.

Sprida information och bilda opinion för fred
Informationsspridning och opinionsbildning kan ske genom debatter, rådslag, debattartiklar och pressmeddelanden, genom deltagande i större och mindre möten samt genom Internet. Minst en utåtriktad aktivitet bör arrangeras varje kvartal, företrädesvis i samarbete också med fler än fredsrådets egna medlemsorganisationer liksom med enskilda personer. 

Fredsrådets webbplats www.frednu.se uppdateras och utvecklas på lämpligt sätt. Alla Fredsrådets organisationer uppmanas att informera om sin verksamhet på webbplatsen.


Medlemsrekrytering

Arbetet med att engagera fler människor i såväl yngre som äldre åldrar i Sveriges Fredsråd fortsätter. Bidrag söks från statliga myndigheter och privata fonder för att successivt utveckla Fredsrådets verksamhet.

Kontakt: sekreterare Anders Romelsjö anders.romelsjo@hotmail.com