Svensk-Kubanska Föreningens 1 MAJ-firande i Stockholm

Vi samlades vid Skanstull, och promenerade sen – med Kubafana och banderoller mot USAs utsvältningsblockad ­– i Ringvägens förlängning hela vägen till Solidaritetshuset, för picknick och tal i trädgården tillsammans med Kubas ambassadör i Sverige, och konsuln som höll tal, som här återges i Eva Björklund svenska översättning.

Kära vänner,
Arbetarklassen har spelat en viktig roll i de mänskliga samhällenas historiska utveckling. Lönearbetarnas fackliga kamp för sina rättigheter har haft stor betydelse för att bygga upp demokratin. De har organiserat de anställda och hävdat deras rättigheter. Men det kapitalistiska systemet, som bygger på utsugning av människor, som råvaror i produktionen, fråntar arbetarna vinsten av sitt arbete. Det berövar arbetarna det mervärde de skapar.

Dagens värld har byggts på en ojämlik grund. Dagens värld har utformats med en ojämlik och uteslutande arbetsfördelning, där rika länder utnyttjar de perifera ländernas arbetskraft för att stjäla deras resurser, deras humankapital och använda invandrare som billig arbetskraft.
De globala riktlinjer som utformats för anständiga arbetsvillkor för alla, tillämpas inte effektivt. Miljontals människor arbetar under osäkra omständigheter, som liknar slaveri. Vi ser fortfarande flickor och pojkar i tvångsarbete, för att överleva.

Enligt en rapport från Internationella Fackliga Samorganisationen
som publicerades 2020, saknar över 470 miljoner människor runt om i världen, tillräcklig lön för sitt arbete, förnekas möjlighet att försörja sig och sin familj. Över 20 miljarder arbetare, 60 procent av arbetskraften i världen, har osäker anställning, med svåra förhållanden. Det motsvarar 61 procent av arbetskraften i världen. Över 630 miljoner arbetare lever i fattigdom, ofta extrem fattigdom.
Det råder stor skillnad mellan sysselsättningsgraden i utvecklingsländer och industriländer. Arbetsmarknaderna kännetecknas också av ojämlikhet mellan könen. År 2019 låg kvinnors arbetskraftsdeltagande 27 procentenheter under männens andel (74 procent). Skillnaderna i välstånd ökar. Detta är bara några indikatorer på hur mycket vi fortfarande måste ändra för att uppnå Karl Marx ord om att ”arbetet skapar människovärde.”

Dagens datum, 1 Maj, har stor betydelse. De arbetare som gick ut på gator och torg i Förenta Staterna den 1 Maj 1886, för att kräva 8-timmars arbetsdag, göt mod i världens arbetarrörelse och visade att de både vågade och kunde förändra historiens gång. Därför utnämnde de den dagen till Internationella Arbetardagen, inte bara för att hedra minnet av de som utgöt sitt blod i kampen för arbetarnas rättigheter, utan också för att visa att arbetarna behövs för att utveckla samhällena..

I Kuba har 1 Maj särskilt stor betydelse. Revolutionen undanröjde grunder för den utsugning som ägde rum före 1959, då arbetet bara berikade en privilegierad minoritet. Med revolutionen skapade folket de verktyg de behövde för sin frigörelse.
Arbetarklassen i Kuba förvärvade en revolutionär identitet. Så det finns skäl för de miljontals arbetare som i mitt land, på 1 Maj går ut på gatorna för att demonstrera sin stolthet över att kunna bidra till sitt lands välfärd, utifrån vars och ens yrke och vandel. 1 Maj bekräftar alla de framsteg i arbetslivet som revolutionen uppnått. 1 Maj har blivit en symbol för hur folk och ledares håller ihop. Så idag kan vi avvisa och fördöma varje försök att krossa revolutionen. Vårt 1 Majfirande är ett svar på USA utsvältningsblockad, att vi inte kommer att ge efter för den kriminella blockad mot Kuba som USA:s regering driver, och som allvarligt påverkar de kubanska arbetarnas välbefinnande.

Kära vänner,
Den rådande pandemin har fördjupat obalanserna i den globala strukturen. Världsordningen garanterar varken jämställdhet eller social rättvisa. Arbetarklassen förlorar alltmer av sitt livsrum på grund av de transnationella bolagens prioriteringar, som undergräver arbetets värde för att tjäna pengar och undergräva medmänskliga relationer. Företags- och affärssystemet undergräver arbetarnas människovärde.

Kamrater, Idag firar vi ännu en 1 Majdag, och än en gång höjer vi tillsammans våra röster för de utsugna och marginaliserade arbetarna. Vi måste fortsätta kampen för att hävda arbetets värde. Tack!

Översättning Eva Björklund 2021-05-01. Foto Jan Strömdahl, Lupe Díaz