ILAN PAPPE: TIO MYTER OM ISRAEL

Trots att konflikten mellan palestinier och judar om landet Palestina/Israel har pågått i mer än 70 år tyder, ingenting på att den skulle vara på väg att få sin lösning.

Ett viktigt skäl till att konflikten kan fortgå är att vår bild av den bygger på en rad seglivade myter. I boken Tio myter om Israel ställer Ilan Pappe tio av de mest centrala myterna mot vad den historiska forskningen faktiskt säger.

Tio myter om Israel enligt Ilan Pappe:

  1. Palestina var ett land utan folk
  2. Judarna var ett folk utan land
  3. Sionism är judendom
  4. Sionism är inte kolonialism
  5. Palestinierna lämnade sitt land frivilligt 1948
  6. Sexdagarskriget påtvingades Israel
  7. Israel är en demokrati
  8. Osloavtalet var en verklig fredsprocess
  9. Gazakriget var ett krig i självförsvar
  10. Tvåstatslösningen är enda lösningen

”Ilan Pappe är en av de mest profilerade israeliska dissidenterna i exil. Han är också en av de få israeliska betraktare som skriver om den palestinska sidan med genuin kunskap och empati.” Avi Shlaim, israelisk historiker vid Oxford University, i Guardian.

”Den sionistiska framställningen av hur det omtvistade landet en gång blev staten Israel grundas på en samling myter som ifrågasätter palestiniernas moraliska rätt till området. Gängse medier och politiska eliter i Väst accepterar ofta dessa myter som sanningar som ”rättfärdigar” israeliska handlingar. Den tysta acceptansen av dessa myter kan förklara västmakternas ovilja att ingripa med kraft i denna konflikt som pågått ända sedan israeliska statens tillkomst. Boken utmanar dessa myter som vanligen framställs som odiskutabla sanningar i den offentliga debatten. Det rör sig, enligt min uppfattning, om förvrängningar och lögner som kan och måste tillbakavisas genom ett noggrant studium av de historiska vittnesbörden. Bokens ställer populära föreställningar och historiska realiteter mot varandra. I varje kapitel avslöjas svagheterna i gängse uppfattningar, när de ställs mot ­historieforskningens nuvarande resultat.”  Ilan Pappe

ILAN PAPPE: DEN ETNISKA RENSINGEN AV PALESTINA

För judarna i Palestina var 1948 året då de vann sin frihet och självständighet.

För palestinierna innebar händelserna 1948 att de förlorade sin frihet och stora delar av sitt land. Alltsedan 1948 har historiker tvistat om vad som egentligen hände detta avgörande år.

Enligt en länge dominerande israelisk historieskrivning, som också haft stort genomslag i Väst, så flydde pale­stinierna frivilligt eller på order av de invaderande arabiska arméerna. Denna uppfattning kom senare att ifråga­sättas, inte bara av palestinska akademiker, utan även av ­israeliska så kallade ”nya historiker”, bland dem Ilan Pappe. Den etniska rensningen av Palestina hävdar han att händelserna 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning.

Palestiniernas väpnade styrkor ska utplånas och den palestins­ka be­folkningen ska fördrivas till utanför statens gränser.

Så var det centrala budskapet i Plan Dalet, som utarbeta­des av det judiska ledarskapet i Palestina i mars 1948. Planen­ förverkligades och resulterade i att omkring en ­miljon ­palestinier­ flydde sina hem, att tusentals civila ­mas­sa­­krerades, att hundratals byar, stadsdelar och hela städer förstördes eller tömdes på sin arabiska befolkning.

Att beskriva och erkänna detta ”brott mot mänsklighe­ten”, menar Ilan Pappe, är ett nödvändigt första steg mot fred och försoning i de båda sönd­rade länderna.