SFR:s remissyttrande om DCA-avtalet

Foto/grafik:Proletären/Sveriges riksdag

Sveriges Fredsråd                                                                                                     REMISSYTTRAN

      Datum        Dnr

 2024-03-18 2024/776 

Regeringskansliet

 Försvarsdepartementet

fo.remissvar@regeringskansliet.se 

Kopia till: christina.siwring@regeringskansliet.se

                                                                        Sveriges riksdagsledamöter 

Promemorian Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Ds 2024:2) (Departementets diarienummer Fö2024/00152)
______________________________________________________________________

 

Den 5 december 2023 skrevs ett avtal om försvarssamarbete mellan konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering under av Sveriges försvarsminister Pål Jonson och USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin III i Washington D.C., USA. Avtalet börjar gälla när regeringen så bestämmer efter att det godkänts i Sveriges riksdag, vilket ännu inte skett.

 

Sveriges Fredsråd vill därför erinra om att Sveriges fördragspart är ett land som ända sedan grundandet 1776 befunnit sig i krig med undantag för några få år som nästan går att räkna på händernas fingrar, är det enda land i världen som fällt atomvapen över ett annat land med 100 000-tals civila offer som följd, samt vid upprepade tillfällen i sin omfattande krigföring använt sig av biologiska och kemiska vapen. USA är också ledande i statskupper och stöd till statskupper i demokratier och i olaglig intervention i andra länders val enligt forskare i USA.

Med avtalet ges detta land extensiva privilegier och maktbefogenheter i Konungariket Sverige. Bland annat får USA, enligt avtalet, rätt att på svenskt territorium upprätta egna militärbaser och där förvara vilka vapen som helst utan att svenska myndigheter kan förhindra det. USA:s väpnade styrkor ges också rätt att på svensk territorium på egen hand agera mot vad som kan upplevas som ett hot i basernas närområde, till exempel fredliga demonstranter som vill protestera mot USA:s närvaro i Sverige.

Sveriges Fredsråds bedömning är därför att avtalet kraftigt kommer att öka spänningen i Sverige och närområdet och därmed avsevärt höja krigsrisken. 

Avtalet innebär i praktiken att Sverige ger upp delar av sin suveränitet och skänker bort förfoganderätten av delar av sitt territorium till främmande makt. Med tanke på USA:s historia finns det också stor risk att fördragsparten kan komma att begå brott i Sverige.

Det skulle till exempel röra sig om brott som står att finna i brottsbalkens kap 22 om landsförräderi m.m. De paragrafer som kan bli tillämpningsbara blir i så fal

  • 6a 
  1.  Den som utvecklar, producerar eller på annat sätt förvärvar, lagrar eller bibehåller kemiska vapen eller överför, direkt eller indirekt, kemiska vapen till någon, 
  2. använder kemiska vapen,  
  3. deltar i militära förberedelser för användning av kemiska vapen, eller
  4. använder ämnen för kravallbekämpning som en metod för krigföring  döms för olovlig befattning med kemiska vapen till fängelse i högst fyra år,  om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen  (2014:406) om straff för vissa internationella brott.”
  • 6b

“Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar eller överlåter antipersonella   minor (truppminor), döms för olovlig befattning med minor till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.”

  • 6c

“Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till utförandet av en kärnvapenprovsprängning eller någon annan kärnsprängning döms för olovlig kärnsprängning till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.

Sveriges Fredsråd vill slutligen erinra om att enligt samma kap kan den som medverkar till att dessa brott kan begås dömas för stämpling till landsförräderi enligt § 7:

“För försök, förberedelse eller stämpling till landsförräderi eller landssvek döms det till ansvar enligt 23 kap. Som stämpling ska även anses att träda i förbindelse med fienden för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att något av dessa brott begås. För förberedelse eller stämpling under tid då landet hotas av krig, ockupation eller andra fientligheter ska det dömas till ansvar trots att fientligheter inte brutit ut.”

Sveriges Fredsråd vill därför starkt avråda svenska riksdagsledamöter från att godkänna avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas Förenta Staters regering.

På styrelsens vägnar, 

Hans Öhrn

Ordförande Sveriges Fredsråd.