Belgraddeklarationen – 25 år efter Natos bomber

VI, deltagare i den internationella konferensen i Belgrad den 22-24 mars 2024, i samband med firandet av 25-årsdagen av Natos väpnade angrepp mot Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) på temat ”Från aggressionen till en ny rättvis ordning”, samlade från hela världen, förklarar härmed:

Vi tillhör olika länder, nationer, ideologier, religioner och civilisationer, men står fast enade i vårt engagemang för fred, jämlikhet och välstånd för alla folk, liksom i vårt fördömande av interventionism, expansion, dominans och hegemonism.

Vi fördömer bestämt Natos oprovocerade väpnade angrepp mot Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) 1999 som ett olagligt angrepp och brottsligt krig mot ett suveränt, fredsälskande europeiskt land, som fördes utan mandat från FN:s säkerhetsråd, i flagrant strid med FN-stadgan, OSSE:s slutdokument från Helsingfors (1975) och de grundläggande principerna i internationell rätt.

Vi understryker följande:

Att aggressionen genomfördes under falska förevändningar och att Natos ansvar därför inte kan förringas. Det var inte statliga myndigheter utan i stället Natos expansionism som faktiskt hotade med en ”humanitär katastrof”. Det som hände i Rachak var inte en ”massaker på civila”, utan i stället statens legitima svar på terrorism. ”Hästsko-planen” existerade inte. ”Humanitära” krig eller interventioner existerar inte. Förebyggande av mänskligt lidande kan knappast förebyggas genom utarmat uran, klusterbomber och genom att förgifta luft, mark och vatten.

Redan 1999 återinförde Nato kriget på europeisk mark, ironiskt nog ett krig som Europa förde mot sig självt.

Det var inte heller något ”litet Kosovokrig”, utan snarare ett krig med följande geopolitiska mål: 

  1. a) att bryta ut den autonoma provinsen Kosovo och Metohija ur Serbien och få full kontroll över Balkan; 
  2. b) att placera ut amerikanska trupper på Balkan i syfte att genomföra strategin för expansion österut; 
  3. c) att skapa ett prejudikat för senare interventioner som genomförs i strid med internationell rätt och FN:s säkerhetsråds okränkbarhet; d) att motivera Natos existens och dess verksamhet utanför det område som definieras i 1949 års grundningsakt. ”Varhelst lagen

utgör ett hinder för expansionspolitiken, måste den avlägsnas” – var ännu en av Natos nya regler.

NATO:s aggression innebar att den rättsordning för fred och säkerhet i Europa och världen som upprättades efter andra världskriget omintetgjordes. Idag är Balkan mer instabilt, Europa militariserat och på farliga vägar, utan självständighet, identitet och vision.

Aggressionen dödade 1 139 soldater och poliser, cirka 3 000 civila, inklusive 89 barn, medan cirka 10 000 människor skadades. Konsekvenserna av långvariga effekter av vapen fyllda med utarmat uran och giftiga föreningar är dock långt större.

Nato bombade också den kinesiska ambassaden i Belgrad, dödade tre kinesiska journalister och förstörde den kinesiska ambassadens byggnad.

Vi visar vår största respekt för alla de oskyldiga människor som stupat och uttrycker våra djupaste, uppriktiga kondoleanser till deras familjer.

Angriparen förstörde systematiskt eller skadade allvarligt civil infrastruktur, såsom järnvägar, vägar, broar, flygplatser, energisystem samt hyreshus, industrianläggningar, skolor, sjukhus, daghem och många andra föremål. Över trettio radio- och TV-stationer och sändare bombades, inklusive den nationella offentliga TV-kanalen RTS, där 16 anställda i tjänst dödades. De direkta skadorna uppgår till cirka 100 miljarder US-dollar.

Vi betonar att Nato och dess medlemsstater, som deltog i den olagliga aggressionen, är skyldiga att kompensera Serbien för de krigsskador som de har åsamkat.

Vi vädjar om att särskilda statliga organ och expertorgan, som har till uppgift att fastställa aggressionens konsekvenser för människors hälsa och miljön, återupptar sitt arbete och att krigsförbrytelser mot civila och brott som mot krigsrkonventionerna åtalas och straffas.

Vi uttrycker vårt starka stöd för och vår solidaritet med Serbiens ansträngningar att mildra konsekvenserna av aggressionen och dess strävan att med andra medel förhindra en fortsättning av Natos väpnade aggression.

Vi uttrycker vårt fulla stöd för Serbiens suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser, inom vilka landet fortsatt har sitt medlemskap i FN, OSSE och andra universella internationella organisationer.

Vi är djupt oroade över de omfattande kränkningarna av de grundläggande mänskliga rättigheterna för den serbiska befolkningsgruppen i Kosovo och Metohija, som tar sig uttryck i en fortsättning av deras systematiska fördrivning från sina hem och sin egendom och förhindrandet av att över 250 000 fördrivna serber och andra icke-albaner fritt och säkert kan återvända till sina hem och sin egendom.

Vi är fast övertygade om att den framtida statusen för provinsen Kosovo och Metohija endast kan lösas i enlighet med folkrätten och i synnerhet FN:s säkerhetsråds resolution 1244 från den 10 juni 1999, som är ett varaktigt och rättsligt bindande dokument. Vi kräver att alla bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 respekteras och genomförs fullt ut.

Vi fördömer alla brott mot denna resolution och politiken med utpressning och påtryckningar samt alla ensidiga åtgärder som syftar till att legalisera besittningen av statligt territorium och fullborda den etniska rensningen av den återstående serbiska befolkningen, i syfte att skapa det så kallade Storalbanien.

Vi motsätter oss den unipolära världsordningen som bygger på strategin för hegemonism och global dominans med Nato som dess militära bas. Aggressionen mot Förbundsrepubliken Jugoslavien 1999 var ett påskyndande av strategin för expansion österut, och en källa till fara för freden i Europa och världen. Vid tidpunkten för aggressionen hade Nato 19 medlemmar men har i dag 32. Efter uppförandet av den amerikanska militärbasen Camp Bondsteel i Kosovo och Metohija följde dussintals nya Natobaser. För närvarande hyser Europa ett mycket större antal utländska militärbaser och kärnvapenlager än under det kalla kriget, med sina två block.

Vi uttrycker vår djupaste oro över den accelererade upptrappningen av fientligheter och konflikter i de globala relationerna, som tillför bränsle till  konfliktelden, fortsatta provokationer och den överhängande risken för en global konflikt. Världen står på randen till avgrunden. Mänskligheten kommer antingen att hålla tillbaka de alienerade maktcentrumens ohämmade aggressivitet eller falla ner i avgrunden.

Detta gör att vi står enade i kravet på att omedelbart inleda en dialog på strategisk nivå, under FN:s beskydd, i syfte att stoppa upptrappningen, anhopningen av konventionella vapen och kärnvapen och brott mot internationella avtal.

Vi kräver att utländska militärläger stängs, att USA:s taktiska kärnvapen helt dras tillbaka från Europa och en nedmontering av det så kallade antimissilförsvaret, ett “försvar” vilket gör säkerheten mer instabil.

Vi uppmanar till ett slut på krigshetsande retorik och uppmanar alla ansvariga statsmän att använda sig av dialog och att finna fredliga, rättvisa och hållbara lösningar på de pågående konflikterna och kriserna.

Vi vädjar till alla fredsälskande krafter i världen att förena sina sig i kampen för efterlevnad av folkrätten, suveränitet och territoriell integritet för alla länder, stärkande av Förenta nationernas och andra universella internationella organisationers auktoritet och roll, suveränitet och territoriell integritet för alla länder,, iakttagande av principerna om jämlikhet, suveränitet och territoriell integritet samt för samarbete och samordning i kampen mot terrorism och separatism som globala hot.

Vi stöder processen för multipolarisering av de globala förbindelserna och deras demokratisering på grundval av alla staters och folks suveräna jämlikhet.

Vi stöder de initiativ för fred, säkerhet och utveckling som bygger på principen att fred, säkerhet och utveckling är ömsesidigt odelbara och som tar hänsyn till de grundläggande orsakerna till problemen. Nyckelrollerna i denna process spelas av BRICS, den Euroasiatiska Unionen ( EAEU), det globala initiativet ”Ett bälte, en väg” ”, Shanghai Cooperation Organization och De Alliansfria staternas rörelse (NAM). Vi stöder avskaffandet av alla monopol, privilegier baserade på ”exceptionalism”. Vi kräver stopp av ensidiga sanktioner, uppförande av nya ”murar” eller uppdelningar. Försöken att dela upp världen i ”demokratier” och ”autokratier” är ett knep från maktens centrum för att förlänga livet på den unipolära världsordningens.

Politiken med konfrontation, interventionism och inblandning i interna angelägenheter, som stöds av det militärindustriella komplexet och det finansiella kapitalet, måste ge vika för dialog, partnerskap, respekt för grundläggande normer i internationell rätt och den multipolära världsordningen.

Fred, stabilitet, demokrati och utveckling för alla kräver radikala förändringar i de nuvarande globala förbindelserna, iakttagande av suverän jämlikhet, icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter, multilateralism, respekt för gemensamma intressen och uteslutande av all egoism, protektionism och privilegier från det förflutna.

Det största hindret för en världsordning av suveräna och jämlika nationer är kvarlevorna från det kalla kriget. Därför bör Nato upplösas och doktrinen om hegemonism, expansionism och nykolonialism förpassas till historien.

Vi fördömer det omfattande dödandet av det oskyldiga palestinska folket, särskilt av barn, och uppmanar till ett omedelbart eldupphör i Gazaremsan och andra områden som bebos av det palestinska folket, för att slutligen få ett stopp på detta mänskliga lidande som saknar motstycke i den senaste historien, och till obehindrad leverans av livsmedel, läkemedel, vatten och andra livsförnödenheter till den utsatta befolkningen.

Vi stöder en tvåstatslösning, fritt och säkert återvändande för alla fördrivna personer, avskaffande av ockupationen och upprättande av en palestinsk stat inom gränserna från före den 4 juni 1967, med östra Jerusalem som huvudstad, allt i enlighet med FN:s resolutioner.

Vi uttrycker vår solidaritet med Kubas folk som under många år har lidit av de förödande konsekvenserna av USA:s ensidiga embargo. Det kubanska folket har en oförytterlig rätt att själva välja väg för sin interna utveckling sin egen interna utveckling, utan yttre inblandning. Vi kräver respekt för FN:s ståndpunkter om att häva USA:s blockad mot Kuba och att Kuba tas bort från listan över ”stater som stöder terrorism”, där Kuba placerats hetl utan grund.

Vi anser att krisen i Ukraina är en följd av Natos strategi att expandera österut, under förräderi mot alla andra överenskommelser. Vi tror att denna kris kan lösas fredligt genom att man erkänner och undanröjer orsakerna och genom att man garanterar lika säkerhet för alla länder. Mänsklighetens gemensamma framtid utesluter egoism och själviska tillvägagångssätt, såsom att samla allt mer rikedom hos de redan rika.

Vi uttrycker vår erkänsla och tacksamhet till våra värdar – Belgrad Forum for a World of Equals, Club of Generals and Admirals of Serbia, SUBNOR of Serbia, Diaspora Fund for Serbia och Association of Veterans of the Military Intelligence Service, samt till medborgarna i Serbien – för deras gästfrihet och goda organisation av konferensen.

Arrangörerna uttrycker sitt erkännande till deltagarna i konferensen, inklusive Världsfredsrådet och alla dess medlemmar, för deras decennierlånga solidaritet och stöd till Serbien och det serbiska folket, liksom för deras extraordinära bidrag till resultaten av denna konferens.

Belgrad den 23 mars 2024

 

Vid mötet i Belgrad antogs också ett fördömande av den terroristatack som skedde i Moskva några dagar tidigare.

 

UTTALANDE OM FÖRDÖMANDE AV TERRORISTATTACKEN I MOSKVA

Deltagarna i den internationella konferens som hölls i Belgrad den 22-24 mars 2024, med anledning av 25-årsdagen av Natos väpnade angrepp mot Förbundsrepubliken Jugoslavien,

– Fördömer i starkaste ordalag den avskyvärda, bestialiska och provokativa terroristattacken i Moskva som dödade så många oskyldiga människor, och uttrycker sin övertygelse om att förövarna snabbt kommer att gripas och ställas inför rätta.

– Samtidigt uttrycker vi våra djupaste kondoleanser till de dödades och skadades familjer, till Moskvas medborgare och till hela det ryska folket i denna stund av smärta och enorm sorg.

– Vi uppmanar till en beslutsam och samordnad kamp mot terrorismen som en global fara som hotar alla folk i världen.

Belgrad den 23 mars 2024

 

Läs mer:

Neutraliteten – ett offer för Natos terrorbombningar

Världsfredsrådet fördömer förföljelse av fredsaktivister i Sverige

Sveriges Fredsråd medverkar vid konferens i Belgrad – 25 år efter Nato-bomberna